Wykładowcy i Instruktorzy:
Dr n. med. Stanisław Adamski, specjalista neurochirurg
Dr n. med. Bartosz Godlewski, specjalista neurochirurg
Dr n. med. Bartosz Limanówka, specjalista neurochirurg
Dr hab. med. Dariusz Łątka, Prof. UO, specjalista neurochirurg
Prof. dr hab. med. Andrzej Maciejczak, specjalista neurochirurg
Dr n. med. Adam Pala, specjalista ortopeda
Dr n. med. Tomasz Potaczek, specjalista ortopeda
Dr n. med. Marek Rocławski, specjalista ortopeda
Dr n. med. Andrzej Smętkowski, specjalista ortopeda
Dr hab. med. Wiktor Urbański, specjalista ortopeda
Dr n. med. Rafał Załuski, specjalista neurochirurg
 
Opis kursu:
Program szkoleniowy z procedur chirurgicznych i analizą przypadków klinicznych pozwalający na udoskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w codziennej pracy chirurga kręgosłupa na bloku operacyjnym. Część teoretyczna zostanie zrealizowana podczas dwóch sesji zdalnych (2x2h), a podczas 2 dniowego szkolenia stacjonarnego odbędzie się część praktyczna z dyskusją przypadków klinicznych.
 
Koszt uczestnictwa:
5000,00 zł (zawiera VAT)
opłata rejestracyjna standardowa

2500,00 zł* (zawiera VAT)
opłata rejestracyjna obniżona dla aktywnych członków PTChK bez zaległości w opłatach składek*

300,00 zł – kolacja w dniu 5.04, dodatkowo płatna dla Uczestników oraz Partnerów

* Przy zastosowaniu obniżonej płatności Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji i wystawienia faktury wyrównującej kwoty w przypadku braku spełnionego warunku. Przy rejestracji należy zaakceptować regulamin kursu, warunków płatności i wycofania uczestnictwa.

Dla kogo jest ten kurs?
  • dla lekarzy specjalistów- 3-5 lat doświadczenia w pracy jako specjalista​
  • min. 5-6 rok specjalizacji
Zaliczenie i certyfikat:
każdy Uczestnik, który spełni warunki zaliczenia otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu/posiadane umiejętności
 
Ilość uczestników: 18 (w dwóch grupach po 9 osób, 3 osoby na 1 preparat podczas ćwiczeń praktycznych)
 
Ilość preparatów: 6 + 1-2 symulatory (opcjonalnie) Th3-Th12- 3 stanowiska, Th12-pelvis- 3 stanowiska
Symulator (opcja)
♦♦♦
 
REGULAMIN WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH I KONFERENCYJNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ OnLabel KONSULTING
§ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i konferencyjnym organizowanych przez OnLabel Konsulting Małgorzata Sambor-Izraelowicz z siedzibą we Wrocławiu, 54-104 Wrocław, ul. Kozia 55/1, NIP 8941210432, REGON dalej zwany Organizatorem dla jego Uczestników, Sponsorów, Partnerów i Wystawców zwanych dalej Uczestnikami podczas szkoleń, kursów i konferencji zwanych dalej Wydarzeniami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w brzmieniu niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego niezwłocznej publikacji na stronie internetowej https://onlabel.pl
3. Kursy i konferencje, jeśli osobne zapisy (w tym formularz rejestracji) nie stanowią inaczej organizowane przez firmę OnLabel Konsulting przeznaczone są dla lekarzy oraz innych profesjonalistów wykonujących zawód medyczny jako Uczestników wydarzenia, co nie dotyczy osób reprezentujących Partnerów /Wystawców.
§ II
Zgłoszenie udziału
1. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego każdorazowo dostępnego na dedykowanej stronie internetowej lub osobiście w miejscu Wydarzenia w recepcji Organizatora, ale tylko jeśli taka opcja zostaje dopuszczona w określonych warunkach rejestracji na dane Wydarzenie i w miarę dostępności miejsc oraz uiszczenie stosownej opłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem stosownej umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza to również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych reguł ustalonych przez Organizatora; powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą Wydarzenia, każdorazowo wskazany zostanie na stronie internetowej Wydarzenia ostatni dzień na możliwą rejestrację.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania się puli dostępnych miejsc, która każdorazowo będzie ogłoszona przed otwarciem rejestracji.
5. Organizator może zwiększyć ilość dostępnych miejsc w zakresie przewidzianym innymi umowami z poddostawcami usług i/lub jeśli będą takie możliwości techniczne i logistyczne.
6. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
7. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji, jednak nie później niż na 7 dni przed zaplanowaną datą wydarzenia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm Partnerów/Wystawców wraz ze stanowiskami Uczestników biorących udział w wydarzeniu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Wydarzenia o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do wydarzenia.
10. W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa Uczestników, na 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie lub zmiany terminu, o czym poinformuje Uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej dedykowanego Wydarzenia.
11. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia zgody na udostępnienie danych podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnego Wydarzenia oraz przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów dotyczących Wydarzenia. Ponadto, Uczestnik może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce taką zgodę cofnąć, zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@onlabel.pl
12. Po zakończeniu rejestracji wysyłana jest informacja za pomocą poczty elektronicznej będącą potwierdzeniem udziału w Wydarzeniu.
§ III 
Płatności
1.     Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Wydarzeniu w terminie maksymalnie 7 dni zgodnie z cennikiem podanym podczas rejestracji na stronie internetowej Wydarzenia w dniu zgłoszenia.
2.    Za uczestnictwo w Wydarzeniu można zapłacić przelewem na konto podane po dokonaniu rejestracji elektronicznej lub za pośrednictwem platformy płatniczej, jeśli taki sposób został udostępniony do wyboru dla osób rejestrujących się na dane Wydarzenie.
3.    Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4.    Uczestnik dokonując rejestracji akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Organizatora.
5.    Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
§ IV
Rezygnacja z uczestnictwa
1.     Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu i uzyskania zwrotu opłaty rejestracyjnej natomiast procentowa wartość zwrotu zależy od rodzaju Wydarzenia i jest inna w przypadku kursów praktycznych i inna w przypadku pozostałych Wydarzeń.
2.    W przypadku kursów praktycznych (w tym 360tospine):
  1. w przypadku zgłoszenia rezygnacji do 30 dnia kalendarzowego (włącznie), przed wyznaczoną datą Szkolenia, Uczestnik otrzyma zwrot 100 % opłaty rejestracyjnej, wpłaconej na konto Organizatora pomniejszonej o 100,00 zł (sto złotych 00/100) kosztów manipulacyjnych,
  2. w przypadku zgłoszenia rezygnacji między 15 a 29 dniem kalendarzowym przed datą Wydarzenia, Uczestnik otrzyma zwrot 50 % opłaty rejestracyjnej, wpłaconej na konto Organizatora,
    1. w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 14 dni kalendarzowych lub mniej przed datą Wydarzenia, Uczestnik nie  otrzyma zwrotu.
3.    w przypadku braku uczestnictwa w Wydarzeniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Wydarzeniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu cennikiem.
4.    W przypadku pozostałych Wydarzeń:
  1. w przypadku zgłoszenia rezygnacji do 30 dnia kalendarzowego (włącznie), przed wyznaczoną datą Szkolenia, Uczestnik otrzyma zwrot 100 % opłaty rejestracyjnej, wpłaconej na konto Organizatora pomniejszonej o 100,00 zł (sto złotych 00/100) kosztów manipulacyjnych,
  2. w przypadku zgłoszenia rezygnacji między 8 a 29 dniem kalendarzowym przed datą Wydarzenia, Uczestnik otrzyma zwrot 50 % opłaty rejestracyjnej, wpłaconej na konto Organizatora,
    1. w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni kalendarzowych przed datą Wydarzenia, Uczestnik nie otrzyma zwrotu,
5.    w przypadku braku uczestnictwa w Wydarzeniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Wydarzeniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu cennikiem.
6.    Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres poczty elektronicznej biuro@onlabel.pl.
7.    Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
8.    Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta- prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikom Wydarzeń organizowanych i objętych niniejszym Regulaminem.
§ V
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty zakończenia Wydarzenia na adres:biuro@onlabel.pl.
2. Po upływie tego terminu reklamacje do Organizatora nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
4. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 2 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
5. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej na adres, z którego zgłosił reklamację.
§ VI
Ochrona danych osobowych
1.     Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności.
2.    Za zgodą Uczestników zebranych danych osobowych informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia.
3.    Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i prawem powszechnie obowiązującym służącymi ochronie poufności informacji.
4.    Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć (oraz inne oświadczenia) składając oświadczenie do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@onlabel.pl
5.    Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Organizator zleca wykonanie usług w imieniu i na swoją rzecz.
§ VII
Odpowiedzialność Uczestników
1.    Uczestnicy i są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2.    Podczas Szkoleń Organizator może sporządzać dokumentację fotograficzną oraz utrwalić ich przebieg za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów własnych, w tym celów promocyjnych.
3.    Uczestnictwo w Szkoleniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można cofnąć najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Wydarzenia za pomocą oświadczenia skierowanego do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@onlabel.pl
§ VIII
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
1.     Zgadzam się na bezpłatne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w ramach działalności OnLabel Konsulting z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Koziej 55/1 (administrator danych) mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi zarejestrowanych wtrakcie wydarzeń organizowanych przez powyższego Organizatora (zwanego dalej łącznie: Organizatorem).
2.    Wyrażenie zgody oznacza w szczególności, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas takich wydarzeń mogą zostać wykorzystane w publikacjach wydawanych przez Organizatora, umieszczone na stronach internetowych Organizatora lub innych przez nich zarządzanych, a także w innych materiałach rozpowszechnianych za pomocą wizji bądź fonii. 
3.    W związku zpowyższym, zrzekam sięwszelkich roszczeń majątkowych z tytułu utrwalenia, zwielokrotnienia i rozpowszechniania mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.
§ IX
Postanowienia końcowe
1.    Koszt przejazdu na Wydarzenia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.  Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Wydarzenia.
3.   Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2022 poz. 1466 ze zm.)
4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone podczas Wydarzenia.
5.  Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie odbywania się Wydarzenia oraz we wszystkich obiektach objętych jakimkolwiek działaniem podczas Wydarzenia w tym w hotelach i innych miejscach zakwaterowania.
6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.  Akceptacja Regulaminu Szkolenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów internetowych Organizatora.
8.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej onlabel.pl  i/lub na stronie internetowej konkretnego Wydarzenia.
9.   Regulamin obowiązujący to ten określony na dzień odbywania się Wydarzenia, a jeśli zmiany nastąpią już po potwierdzeniu przez Organizatora zgłoszenia przez Uczestnika warunkiem udziału w Wydarzeniu będzie ponowne pisemne zaakceptowanie obowiązującego Regulaminu w recepcji Wydarzenia na miejscu Wydarzenia.
10.  Zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Wydarzenia oraz stanowią integralną część zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.
11.  W przypadku udziału w kursie praktycznym na preparatach kadawerowych warunkiem koniecznym ostatecznego udziału w kursie jest akceptacja regulaminu oraz warunków pracy i BHP na miejscu Wydarzenia.
12.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 roku.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
 
Informujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 lit a RODO, że administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją wydarzenia edukacyjno-konferencyjnego rozumianego jako kursu, sympozjum, konferencji, zjazdu, kongresu jest firma OnLabel Konsulting z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Koziej 55/1, 54-104. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres: biuro@onlabel.pl (art. 13 ust. 1 lit b RODO). 

Zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Państwa udziału w wydarzeniu, weryfikacji obecności, rozliczenia opłaty związanej z uczestnictwem, wydruku identyfikatorów oraz certyfikatów udziału (art. 13 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych osobowych jest wymagane dla zapewnienia udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konferencji. Podanie danych wymaganych do wystawienia faktury VAT jest wymogiem prawnym dla prawidłowego wystawienia faktury. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości wystawienia Państwu faktury VAT. art. 13 ust. 2 lit e
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące dla administratora usługi w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, to jest: drukarnia przygotowująca certyfikaty, zewnętrzna obsługa księgowa, hotel, osoby świadczące usługi w zakresie rejestracji na konferencję na podstawie stosownej i ograniczonej czasowo umowy. art. 13 ust. 1 lit e RODO

Państwa dane będą przechowywane przez nas bezterminowo. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody (art. 13 ust. 2 lit a RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit b RODO przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit c RODO)